• Agglomerasjonsmodell 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2015, Working paper, 2015)
   Agglomerasjonsffekter en samlebetegnelse for svært ulike mekanismer som har det til felles at de stimuleres av økt befolkningstetthet. Det er grunn til å tro at infrastrukturinvesteringer som knytter befolkningskonsentrasjoner ...
  • Arbeidstilbudsmodell 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications; 3/2015, Working paper, 2015)
   Dette modellnotatet presenterer prinsippene for beregning av arbeidsmarkedsvirkninger i merverdianalyser av samferdselsinvesteringer.
  • Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R. (CREAM Publications;4/2010, Working paper, 2010)
   Borgerlønn har hatt en rekke talsmenn blant filosofer, samfunnsvitere og politikere, som med ulike begrunnelser og politisk ståsted har tatt til orde for ordninger som skal sikre alle en viss minsteinntekt. I alle ...
  • Competition with local network externalities 

   Fjeldstad, Øystein D.; Riis, Christian; Moen, Espen R. (CREAM Publications;10/2010, Working paper, 2010)
   Local network externalities are present when the utility of buying from a firm not only depends on the number of other customers (global network externalities), but also on their identity and / or characteristics. We ...
  • Competitive on-the-job search 

   Garibaldi, Pietro; Moen, Espen R.; Sommervoll, Dag Einar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The paper proposes a model of on-the-job search and industry dynamics in which search is directed. Firms permanently di er in productivity levels, their production function features constant returns to scale, and search ...
  • Efficient Exclusion 

   Riis, Christian; Moen, Espen R. (CREAM Publications; 9/2010, Working paper, 2010)
   In their influential paper, Aghion and Bolton (1987) argue that a buyer and a seller may agree on high liquidation damages in order to extract rents from future suppliers. As this may distort future trade, it may be socially ...
  • Er eurotilknytning så ille? 

   Isachsen, Arne Jon; Moen, Espen R. (CME Working paper series;5/1999, Working paper, 1999)
  • Financial constraints in search equilibrium: Mortensen Pissarides meet Holmstrom and Tirole 

   Boeri, Tito; Garibaldi, Pietro; Moen, Espen R. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   A key lesson from the Great Recession is that firms’ leverage and access to finance are important for hiring and firing decisions. It is now empirically established that bank lending is correlated with employment losses ...
  • Incentives in Competitive Search 

   Moen, Espen R.; Rosén, Åsa (CREAM Publications;1/2010, Working paper, 2010)
   This paper proposes a labor market model with job search frictions where workers have private information on match quality and e¤ort. Firms use wage contracts to motivate workers. In addition, wages are also used to ...
  • Information and coordination frictions in experimental posted offer markets 

   Helland, Leif; Moen, Espen R.; Preugschat, Edgar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We experimentally investigate buyer and seller behavior in small markets with two kinds of frictions. First, a subset of buyers may have (severely) limited information about prices, and choose a seller at random. Second, ...
  • Inside severance pay 

   Boeri, Tito; Garibaldi, Pietro; Moen, Espen R. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   All OECD countries have either legally mandated severance pay or compensations imposed by industry-level bargaining in case of employer initiated job separations. The paper shows that mandatory severance is optimal in ...
  • Matvaresektoren i et makroøkonomisk perspektiv 

   Moen, Espen R.; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten drøfter hvordan utviklingen i de makroøkonomiske forhold påvirker betingelsene for norsk matvareindustri. Etter vår vurdering er utviklingen i matvaresektoren i Norge mer beslektet med utviklingstrekk vi kjenner ...
  • Privat arbeidsformidling 

   Moen, Espen R.; Dalen, Dag Morten; Riis, Christian (Research Report, Research report, 2003)
   I denne rapporten diskuteres hvorvidt offentlig finansiert privat arbeidsformidling kan være et egnet virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken. Videre analyseres mulige effekter av å introdusere aktivitetsbasert finansiering ...
  • Productivity spillovers through labor mobility in search equilibrium 

   Heggedal, Tom-Reiel; Moen, Espen R.; Preugschat, Edgar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper proposes an explicit model of spillovers through labor flows in a framework with search frictions. Firms can choose to innovate or to imitate by hiring a worker from a firm that has already innovated. We show ...
  • Regulering av fjernvarme 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;3/2010, Working paper, 2010)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfra ...
  • Regulering av fjernvarme: Utredning for Olje- og energidepartementet 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (Forskningsrapport, Research report, 2007)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfrastruktur ...
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen 

   Reiel-Heggedal, Tom; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;2/2014, Working paper, 2014)
   Rapporten drøfter og beregner de samfunnsøkonomiske virkningene av en fergefri veiforbindelse E-39 fra Stavanger til Bergen. Det er to strekninger med to nye forbindelsespunkter som blir gjenstand for analyse. Den første ...
  • Valg av kapitaliseringsrente i erstatningssaker 

   Holden, Steinar; Johnsen, Thore; Moen, Espen R. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Ved personskader er valg av rentesats for neddiskontering av fremtidige tap av arbeidsinntekt en helt sentral faktor i beregningen av erstatningsbeløpet. Artikkelforfatterne var sakkyndige da Høyesterett i 2014 tok opp ...