• Noteinformasjon om investeringseiendom 

      Øvland, Victoria Tonning (Master thesis, 2014-02-10)
      Utgangspunktet for oppgaven var å se om norske børsnoterte selskaper gir tilstrekkelig noteinformasjon til brukerne av regnskapet vedrørende investeringseiendommer som føres til virkelig verdi. Temaet er spesielt aktuelt ...