• Revisjonsplikt i et lite marked; Vestfold 

      Trevland, Christian (Master thesis, 2012-05-15)
      17.12.2010blerevisjonspliktenendret.ForsmåASmedomsetningunderMNOK5,balansesumunderMNOK20oggjennomsnittligantallansatteunder10årsverkblerevisjonspliktenfrivilligfraogmedregnskapsåret2011.Deterallikeveleraktivtbortvalg,sås ...