• Substanskravet i NOKUS-reglene og fritaksmetoden, sett opp mot EØS-retten. 

      Skordal, Morten Marcelius; Gutterød, Carl Henrik (Master thesis, 2021)
      NOKUS-reglene1 i norsk rett følger av skattelovens §§ 10-61 til 10-68 og innebærer at norske skatteytere med eierandeler i utenlandske foretak hjemmehørende i lavskatteland løpende skal beskattes for sin forholdsmessige ...