• Ansettelse skole 

   Kjellesvik-Kristiansen, Torbjørn (Master thesis, 2022)
   Det skal ansettes ny kontaktlærer ved Lillevik skole. Rektor Peder Ås har et ønske om å ansette Marte Kirkerud som er nyutdannet, og har gjort en god jobb som ringevikar ved skolen de siste årene. Med tanke på antall søkere ...
  • Juridisk drøfting av rettslig spørsmål 

   Dyngen, Eirin (Master thesis, 2022)
   En lærer ble oppsagt fra sin stilling ved Storgard kommune etter sju år med regelmessig og langvarig sykefravær. Arbeidsgiver har fulgt sin plikt om tilrettelegging etter omstendighetene, men arbeidstaker har brutt sin ...
  • Juss for ledere 

   Dalen, Grete Thomassen (Master thesis, 2022)
   Kaos skole og barnehage er et oppvekstsenter i Kvalvik kommune. Kari Klok er enhetsleder og rektor. Kaos skole er en forholdsvis liten skole med 150 elever. Det er ei bygd hvor alle kjenner alle. Robert Krevende er elev ...
  • Juss for ledere 

   Georgsen, Kris; Skeie, Marita Bornø (Master thesis, 2022)
   Denne prosjektoppgaven omhandler identifisering og drøftinger av juridiske problemstillinger som ligger til grunn i denne casen. I oppgaven blir det drøftet tre juridiske problemstillinger. Den første er knyttet til ...
  • Juss for ledere 

   Bøe, Brit-Helen Rossemyr (Master thesis, 2022)
   Oppgaven tar for seg Tussevika skole som ligger i Ytrevik kommune. Tre av de ansatte blir presentert og beskrevet, og de er alle aktører i de juridiske fremstillingene som dukker opp. Jeg vil i denne oppgaven belyse faktum ...
  • Juss for ledere 

   Hønstvedt, Anne Helene; Amundsen, Siv-Hege (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i et faktum hentet fra to private barnehager i en kjede. Faktum omhandler daglig leder og fagleder sine manglende arbeidsprestasjoner. De har begge blitt varslet til HR avdelingen med ...
  • Lillevik skole – Per “Psyko” Hansen 

   Dybdahl, Geir; Andersen, Monica Bjoland; Heien, Harald Kvalheim (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi sett på oppsigelsesvernet i den offentlige skolen og tatt for oss ulike dommer som har endt med oppsigelse og dommer som har gitt læreren medhold. Vi drøftet med utgangspunkt i et oppdiktet faktum, ...
  • Oppsigelsen 

   Salte, Cathrine; Evjen, Trude (Master thesis, 2022)
   Vi vil i denne oppgaven først presentere vårt Juridiske faktum. I faktumet vil dere få innsikt i en sak mellom en pedagogisk leder og styrer i Elefanten barnehage. I faktumet gjør vi rede for konflikten mellom de to. Sakens ...
  • Styringsrett eller oppsigelse 

   Johansen, Jarl Morten (Master thesis, 2022)
   Saken gjelder om arbeidstaker A som arbeidet i fast stilling etter AML §14-9 (Lovdata, AML) ved Meskvik kommune hadde krav på å fortsette i sin faste stilling med de avtalte ferieordninger som var gjort for hun A og ...