• Manglende konsekvenstenkning i menneskerettsjussen 

      Gjems-Onstad, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fortolker det absolutte forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) art. 3 stadig videre. Dommene kan ha store praktiske ...