• Using Traffic Lights to Manage Projects: Stop or Go? 

   Kjenne, Sofie Elisabeth; Vetrhus, Bjørnar (Master thesis, 2019)
   Organisations are heavily relying on project-based structures in order to stay competitive in a fast-changing environment. Nevertheless, project-based structures have some potential challenges and threats that can lead ...
  • Ustrukturerte jobbintervjuer og førsteinntrykkets rolle 

   Gundersen, Stine Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne oppgaven er rekruttering. I denne oppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom strukturen på jobbintervjuer og effekten av førsteinntrykket. Forskning på området sier at strukturerte intervjuer er best ...
  • Utarbeidelse av rammeverk for vurdering av granskingsrapporter : En vurdering av Deloittes granskingsrapport av Telenor 

   Solberg, Cecilie; Vestvik, Trine Elise Throndsen (Master thesis, 2017)
   Målet med denne oppgaven har vært å utarbeide et rammeverk for vurdering av granskingsrapporter ved hjelp av kriterier fra tidligere litteratur og intervjuer.. Vi har brukt en kvalitativ metode for å kunne svare på vår ...
  • Utbygging Møre AS : Jøritunet borettslag 

   Spillum, June Serine; Solvik, Eivind Ulseth; Gråwe, Line Therese (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vi har i denne oppgaven sett nærmere på Utbygging Møre AS, et prosjekteringsfirma som utfører bolig- og hytteprosjekter i området rundt Kristiansund. Prosjektet vi tar for oss i denne oppgaven, Jøritunet borettslag var et ...
  • Utfordringer knyttet til triangulære skatteavtaleforhold sett med norske skattebriller 

   Egortseva, Elena (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven ser vi på utfordringer knyttet til triangulære skatteavtaleforhold – sett med norske skattebriller. Vi starter med å redegjøre kort for de vanlige typetilfellene av triangulære forhold. Videre fokuserer ...
  • Utfordringer knyttet til triangulære skatteavtaleforhold - sett med norske skattebriller 

   Bjørneli, Anette (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven ser vi på utfordringer knyttet til triangulære skatteavtaleforhold – sett med norske skattebriller. Vi starter med å redegjøre kort for de vanlige typetilfellene av triangulære forhold. Videre fokuserer ...
  • Utfordringer med innføring av nytt digitalt verktøy 

   Rapp, Ingrid (Master thesis, 2023)
   Jeg har i denne oppgaven sett på hva som kan være årsaken til at ikke flere medarbeidere i organisasjonen har tatt i bruk det nye digitale innkjøpsverktøyet til Siemens SI. Både nye innkjøpsprosesser for medarbeiderne, ...
  • Utfordringer og muligheter knyttet til regulering av delingsøkonomien i Norge 

   Johannessen, Tine; Moen, Martine (Map, 2018)
   Vi begynte med å ta en gjennomgang av Finansdepartementets Forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv. og kommentere dette. Det vi så etter en grundig gjennomgang, var at staten nå ser på delingsøkonomi som ...
  • Utfordringer ved identifisering av immaterielle eiendeler for interninprisingsformål 

   Hansen, Maja (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven ser på hvordan immaterielle eiendeler identifiseres og de ulike utfordringene som kan oppstå når vi skal identifisere og kategorisere immaterielle eiendeler for internprisingsformål. Definisjon som brukes i ...
  • Utfordringer ved implementering av Beyond Budgeting 

   Abdi, Hisham Mohamed; izadeh, Mahdi; Lunde, Sindre Djupevik (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens formål er å undersøke hvilke faktorer som kan hindre en implementering av Beyond Budgeting i SR-Bank. Fremgangsmåten vi har valgt for å besvare problemstillingen har vært ved en induktiv tilnærming, hvor vi har ...
  • Utkontraktering au IKT-tjenester, styring og kontroll 

   Tiller, Henning Blixt (Master thesis, 2022)
   Bank og finansbransjen får stadig flere lover og regler som må følges, både nasjonalt og fra EU. Det er i forbindelse med økt digitalisering innen bransjen sett nødvendig med økt regulering når det gjelder utkontraktering ...
  • Utvikling av langvarige kunderelasjoner 

   Jæger, Kristine Bøasæter; Bekken, Marianne (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vår bacheloroppgave er skrevet i samarbeid med BEWI produkter AS, og dreier seg om relasjonen bedriften har med sine tre største kunder. BEWI produkter AS produserer og selger EPS-kasser til laksenæringen. Vi har kommet ...
  • Utvikling av praksis for KAM-rapporteringen over de to første årene etter standardendring. 

   Thoresen, Stine Susann Furuvik; Enderud, Martine (Master thesis, 2018)
   En lang debatt knyttet til svakheter ved den gamle revisjonsberetningen førte til en omarbeidelse av ISA 700 og innføring av en ny revisjonsstandard, ISA 701. Denne omarbeidelsen hadde som formål å øke informasjonsverdien ...
  • Utviklings - og endringsledelse 

   Larssen, Gry Elisabeth (Master thesis, 2022)
   Oppgaven følger ledelse av et utviklingsarbeid i barnehagen, hvor målet er kvalitetsforbedring, og de ansatte medvirker i hele prosessen. I kapittel 1 presenteres valg av problemstilling med begrunnelser, oppgaven avgrenses ...
  • Utvinningsbegrepet i lys av nye aktiviteter på norsk kontinentalsokkel 

   Lie, Janne (Master thesis, 2023)
   Temaet om utvinningsbegrepets innhold har aktualisert seg i forbindelse med den grønne omstillingen av energiressurser. Fra politisk hold2 er det et ønske om at olje- og gassindustrien skal bidra i energiomstillingen. EU ...
  • Uønsket skatteplanlegging i multinasjonale selskaper : En analyse av BEPS-rammeverkets tiltakspunkt 6 og 7 

   Hengebøl, Cathrine; Høiland, Maren (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven tar for seg en svært dagsaktuell utfordring knyttet til uønsket skatteplanlegging blant store multinasjonale selskaper. Da det er et stort behov for et felles internasjonalt regelsett innen skatterett, ...
  • Valget av valutakursregime med hensyn på prisstabilitet: en empirisk analyse av inflasjon og inflasjonsvolatilitet i Norge og Danmark 

   Riksheim, Isak Nygårdsmoen (Bachelor thesis, 2019)
   Det er en tydelig konsensus blant forskere og økonomer om at høy og volatil inflasjon fører med seg en rekke kostnader for et samfunn. Flere og flere land har siden 90-tallet innført inflasjonsmål for pengepolitikken og ...
  • Valuation Norway Royal Salmon 

   Hove, Julian (Bachelor thesis, 2021)
   This bachelor thesis is a valuation of the Norwegian fish farming firm, Norway Royal Salmon (NRS). The purpose is to estimate the fundamental value of NRS’ equity and their fair value per share. The fish farmers in ...
  • Valuation of housing attributes and the effect of tenant and landlord characteristics in the Norwegian rental market 

   Grandahl, Fredrik; Sivertsen, Stian (Master thesis, 2012-05-10)
   The present study uses a standard hedonic log–log framework to analyze rent variations in the Norwegian housing market. Using data from the national rental survey (Leiemarkedsundersøkelsen) as a basis, this study finds ...
  • Valuation of Nordic Nanovector ASA 

   Knutsen, Aleksander; Rystad, Daniel Andre Sparby (Master thesis, 2018)
   The purpose of this paper is to conduct a valuation of Nordic Nanovector ASA through the use of both traditional discounted cash flow models and real option analysis. We have therefore arrived at three different estimates ...