• Kommunikasjon og sosial identitet - Forskningssamarbeid mellom industri og akademia 

   Sverreson, Silja Merete; Jonasen, Torger Magnus; Løvstad, Erik Brinck Wessel (Master thesis, 2022)
   Bidrar kommunikasjonen som praktiseres i samarbeid om forskning mellom industri og akademia til sosial identitet? Tidligere forskning og litteraturstudier om beste praksis for samarbeid mellom de ulike verdener fra industri ...
  • Kommunikasjon som skaper gode relasjoner - for ledelse i det digitale 

   Tofte, Kristin (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven stiller jeg spørsmålet «Hvordan kan jeg som leder tilrettelegge for bedre kommunikasjon i en hybrid arbeidshverdag, slik at det styrker relasjonene?». Problemstillingen belyses ut fra kommunikasjonspe ...
  • Kommunikasjon ved bruk av to ulike gjennomføringsstrategier i samme prosjekt 

   Komarcic, Kristina (Bachelor thesis, 2020)
   Prosjekt Autosys er et prosjekt på vegne av Statens Vegvesen. Gjennomføring av prosjektet er blitt forsøkt å utføres to ganger tidligere, både i 2002 og 2008. Et prosjekt som i utgangspunktet skulle koste 285 millioner ...
  • Kommunikasjon, kundehåndtering og relasjonsbygging 

   Storflor, Vegard; Thorgård, Mats Svensson; Ystad, Håkon Andreas (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I vårt fordypningsfag salgsledelse og personlig salg har vi i vår bacheloroppgave valgt å se nærmere på temaene kommunikasjon, personlig salg, servicekvalitet, kundetilfredshet, lojalitet og relasjoner. Vår bachelor ...
  • Kommunikasjonskampanje for Propeller Recordings - Sløtface 

   Dahle, Nelia Christelle Rodrigues; Rydningen, Pernille Adelsten (Bachelor thesis, 2017)
   Denne kampanjen er utarbeidet for plateselskapet Propeller Recordings, og deres artist Sløtface. Kampanjen skal Skape økt kjennskap hos målgruppen til Sløtface, samt tydeliggjøre deres posisjon i markedet. Våre kvalitative ...
  • Komparativ analyse av oljeprissjokkene i 1986 og 2014 

   Gundersen, Camilla Lillebø; Helgeland, Anne Gro; Bryne, Hilde (Bachelor thesis, 2019)
   Det norske oljeeventyret startet i 1969, og siden den gang har Norge vært gjennom flere oljekriser. I 1986 ble oljebransjen rammet av et tilbudssjokk, der oljeprisen stupte fra 30 USD fatet til 10 USD fatet. Et forholdsvis ...
  • Kompetanse i styrene 

   Andersen, Kjersti (Master thesis, 2013-01-21)
   Styrekompetanse i bygg- og eiendomsbedrifter er tema for denne oppgaven. Aksjeloven krever at bedriften skal ha et styre, men sier lite eller ingenting om hvordan styret skal arbeide ei heller hvilken kompetanse som er ...
  • Kondomøyeblikket 

   Lillesæter, Marie Røri; Minsaas, Kornelia; Koppang, Lisa Thesen (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje i samarbeid med avdeling for barne- og ungdomshelse, herunder seksuell helse i Folkehelsedivisjonen underlagt Helsedirektoratet. Kampanjens målgruppe er seksuelt ...
  • Konflikt og jobbsikkerhet 

   Knapskog, Malin Endestad (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan ulike nivåer i en organisasjon opplever konflikt, konflikthåndtering og jobbsikkerhet. For å kunne undersøke dette nærmere er det brukt en kvalitativ metode med individuelle dybdeintervju ...
  • Kongsberg : Canadian market analysis 

   Flatla, Merethe; Lunde, Gilbert; Remes, Thomas; Lysdahl, Henrik; Alfsvåg, Lasse (Bachelor thesis, 2009-10-20)
  • Konkurranseutsetting av NSB 

   Matveyev, Anne Julie; Kaur, Navjot Naomi; Brimsholm, Maria Cecilie Riseng (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å belyse hva som skjer når en bedrift går fra å være i et monopol, til å være i et oligopol. Vi har skrevet oppgaven med et kundeperspektiv, for å se på hvilke forbedringer kundene mener ...
  • Konsekvensanalyse av oppfølgingsalternativer for pacemakerpasienter 

   Dybedahl, Mikael; Vinje, Torstein S. Åmodt (Bachelor thesis, 2017)
   I dette caset har vi i samarbeid med Abbott og Nordlandssykehuset i Bodø undersøkt konsekvensene ved to forskjellige oppfølgingsalternativer for pasienter som får implantert pacemaker. Det første av de to alternativene ...
  • Konsekvensene av at kunden har lite kjennskap til smidig utvikling i et Scrum prosjekt. 

   Svendsrud, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg et prosjekt som er gjennomført av et team hos ITselskapet Acando AS, for kunden Pasientreiser ANS. Prosjektet er nå i sluttfasen. Pasientreiser ANS gjennomfører et hovedprosjekt som kalles ...
  • Konsekvenser av Blockchain-teknologi innenfor regnskap og revisjon 

   Simenstad, Karl; Fjeld, Jim Daniel (Master thesis, 2018)
   Regnskap og revisjonsbransjen er en bransje der digitaliseringen allerede har medført endringer, og er ventet å medføre store endringer fremover. Årsaken til dette er at mange av arbeidsoppgavene innenfor regnskap og ...
  • Konsekvenser av jobbusikkerhet. En analyse av forholdet mellom opplevd jobbusikkerhet og konsekvenser på holdninger. 

   Skarbø, Lene (Bachelor thesis, 2016)
   I et stadig mer konkurranseutsatt og uforutsigbart marked gjennomfører organisasjoner ulike strategier for å tilpasse seg de endrede forholdene slik at konkurransedyktigheten opprettholdes. Disse tilpasningsstrategiene ...
  • Konsekvenser for regnskapsbrukere ved implementering av ifrs 16 

   Erdal, Eirik Berthelsen; (Master thesis, 2019)
   Under IFRS 16 skal leiekontrakter innregnes i leietakers balanse etter en metode sammenlignbar med hvordan finansielle leieavtaler har blitt behandlet etter den utgående regnskapsstandarden, IAS 17. Generelt vil ...
  • Konsekvenser og vurderinger av det nye systemet for innførselsmerverdiavgift 

   Westby, Ina Renate Hjelmeland (Master thesis, 2018)
   Fra 1. januar 2017 ble det innført et nytt rapporteringsregime for merverdiavgift ved innførsel av varer for virksomheter omfattet av merverdiavgiftsloven. Oppgavens hovedmål er å drøfte konsekvensene av dette nye ...
  • Konseptutvikling for Saemien Sijte 

   Andersen, Connie; Johansen, Daniel (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Det sørsamiske senteret Saemien Sijte skal flyttes til nye lokaler og åpne et nytt museum, og trenger i den sammenheng forslag til et nytt konsept til museet. Vi valgte derfor følgende problemstilling: Hvordan bør Saemien ...
  • Kontantstrømsensitivitet og regnskapskvalitet 

   Gravdal, Petter; Reinkind, Jannike (Master thesis, 2016)
   En stor del av tidligere forskning undersøker forholdet mellom regnskapskvalitet og det finansielle markedets egenskaper. Dog er det svært lite forskning som analyserer effekten av hvordan regnskapskvalitet påvirker k ...