Now showing items 13-30 of 30

  • Marked, profesjon, konsentrasjon 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   På grunnlag av Eierskapsutvalgets utredning ”Mangfold i media” (NOU 1995:3), samt et vedlegg av professor Helge Rønning til denne, drøftes den mulige kausalrelasjonen mellom graden av mediekonsentrasjon (årsak) og graden ...
  • Mål i norsk mediepolitikk 

   Rolland, Asle (Working paper, 2005)
   To (tre) tidligere undersøkelser av målhierarkiet i norsk mediepolitikk har resultert i 14 forskjellige målformuleringer. Denne undersøkelsen av mediepolitikkens hoveddokumenter resulterer i tre konvergente målhierarkier. ...
  • Measuring Skepticism to Cause Related Marketing 

   Brønn, Peggy (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   This paper looks at the subject of corporate social responsibility and how companies use it in their marketing communication activities, a practice known as cause related marketing (CRM). Norwegian consumers were asked ...
  • The Norwegian Declaration on the Rights and Duties of the Editor - from Private Arrangement to Public Law 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2005)
   The paper starts by describing the political process that is about to elevate the Norwegian Declaration of the Rights and Duties of the Editor - or the Editors' Code for short - from private arrangement to public law. It ...
  • 'Næringsnøytralitet' eller næringsavvikling?: Norsk oljeøkonomi, næringsutvikling og næringspolitikk i et politisk-institusjonelt perspektiv 

   Moen, Eli (Discussion Paper, Working paper, 2005)
   Discussion paperet drøfter de strukturelle endringene som har skjedd i norsk økonomi i løpet av de to siste tiår. Et hovedtrekk er at olje- og gassektorens betydning har økt dramatisk og at industrisektoren har gått tilbake ...
  • Organizational recipes and Management Practice in Multinational Corporations 

   Lervik, Jon Erland; Traavik, Laura Mercer; Amdam, Rolv Petter; Lunnan, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   In this paper we explore potential factors explaining how organizational recipes are spread within Multinational Companies. Implementation of organizational recipes has become a widespread phenomenon, but most current ...
  • Price differences between equity classes 

   Ødegaard, Bernt Arne (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Price differences between equities of different classes have long been of interest to financial economists. Price differences between voting and nonvoting equity have, for example, been used as evidence for the existence ...
  • Regulatory contracts and cost efficiency in the Norwegian Bus Industry: Do high-powered contracts 

   Dalen, Dag Morten; Gomez-Lobo, Andres (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   In this paper we investigate the effects of different regulatory contracts on operational cost performance for Norwegian urban transport companies. Exploiting the panel nature of our data (11 years and 1136 company-year ...
  • Regulering av busselskapene 

   Nordberg, Morten (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   Dette notatet er ment å gi en oversikt over hva tidligere forskning sier om betydningen av kontraktsformer og eierskap, spesielt i bussektoren. Med utgangspunkt i standard reguleringsteori beskrives hvordan disse faktorene ...
  • A Simulation Study of the Model Evaluation Criterion MMRE 

   Foss, Tron; Stensrud, Erik; Kitchenham, Barbara; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   The Mean Magnitude of Relative Error, MMRE, is probably the most widely used evaluation criterion for assessing the performance of competing software prediction models. It seems obvious that the purpose of MMRE is to assist ...
  • Standardiserte lederutviklingsmetoder og verktøy 

   Nilsen, Sølvi; Lervik, Jon Erland (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Organisasjoner synes i økende grad å innføre standardiserte ledelsesverktøy utenfra for å møte utfordringer knyttet til økt kompleksitet og endringstakt i omgivelsene. Dette synes å være et paradoks, da økt kompleksitet ...
  • The Stochastic Parameter Approach to Residual Income Valuation 

   Tangenes, Tor (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   In residual income valuation the information dynamics (ID) provides a connection between current observable information and unobservable forecasts of future residual income (RI). Traditionally the ID is formulated as ...
  • Strategic Acting as Stagesetting: The Case of Industrial Design 

   Jevnaker, Birgit Helene (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Recent research in strategy, organization theory and industrial marketing is emphasizing the new complexities of gaining a dynamic resource-advantage that can reinvent and differentiate the industrial firm's offerings. ...
  • SW Cost Estimation: Measuring Model Performance of Arbitrary Function Approximators 

   Stensrud, Erik; Myrtveit, Ingunn (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Estimating software development cost with high accuracy is still a largely unsolved problem. Consequently, there is ongoing, high activity in this research field; a large number of different estimation models ranging from ...
  • Undersøkelse av lokalpolitikere 2006/2007. En redegjørelse for undersøkelsens gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser 

   Monkerud, Lars Chr. (Discussion Paper, Working paper, 2007)
   Rapporten dokumenterer spørreskjemaundersøkelsene som ble gjennomført av Handelshøyskolen BI i samarbeid med Statistisk sentralbyrå høsten 2006/våren2007. Undersøkelsene omfatter svar på spørreskjemaer sendt til ...
  • Undersøkelse av lokalpolitikere og rådmenn 2002/2003:En redegjørelse for undersøkelsens relevans, gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser 

   Monkerud, Lars Chr. (Discussion Paper, Working paper, 2003)
   Rapporten dokumenterer spørreskjemaundersøkelsene som ble gjennomført av Handelshøyskolen BI i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning under prosjektet “Undersøkelse av lokalpolitikere og rådmenn 2002/2003” ...
  • Women Entrepreneurship and Management in Norway 

   Spilling, Olav R. (Working paper, 2001)
   This paper presents a statistical analysis of the current situation for women and men in business. Based on the extraordinary access we have had to important Norwegian databases, the data gives the most comprehensive ...
  • Økonomiske egenskaper ved sport som programvare 

   Gaustad, Terje (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Denne rapporten belyser fjernsynssportens økonomiske egenskaper ut fra eksisterende medieøkonomisk teori. Rapporten drøfter de viktigste økonomiske egenskapene ved fjernsynsprogrammer generelt og fjernsynssport spesielt. ...