Now showing items 1-20 of 143

  • Analyse av kostnadseffektiviteten til vindkraftverk på land 

   Aarnes, Elise Christin; Andersen, Tuva (Bachelor thesis, 2023)
   De to store miljøutfordringene vi står overfor i dagens verden er begrensning av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Vindkraft spiller en sentral rolle i begge aspektene, der miljøhensyn kommer i konflikt. Som en ...
  • An analysis of the Birken Group 

   Williams, Magnus; Sæther, Simen Kindem; Jo Kristian, Løberg (Bachelor thesis, 2016)
   Summary This thesis is based on the “BØK” courses and “ELE3750 Finansiell Analyse og Verdsettelse”. Our strategic analysis regarding the Birken Group shows that most external factors tend towards favorable trends ...
  • Ansvarsfordeling når en aksjehandelsrobot feiler 

   Klock, Martine Elisabeth; Vikenes, Katrine; Skeide, Nora (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaene aksjehandel, kunstig intelligens og moralsk ansvar. Vi ser på de ulike aktørene, rollene og deres ansvar. Vi har gjennomført et eksperiment med 138 respondenter for å undersøke ...
  • Ansvarsfordeling når kunstig intelligent militær-drone gjør fatal feil 

   Berntsen, Tobias (Bachelor thesis, 2020)
   Hovedformålet med denne studien var å besvare det overordnede forskningsspørsmålet: «Hvor plasseres ansvaret når kunstig intelligent militær-drone gjør fatal feil?» Syv hypoteser ble utviklet i tro på at tilstedeværelse ...
  • Ansvarsplassering når en kunstig intelligens feiler 

   Engeskaug, Vibeke; Graue, Andrea Josefine Fiskum (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven skal vi undersøke temaene moralsk ansvar og kunstig intelligens. Forskningsoppgaven kaster lys over de ulike aktørene, rollene og deres ansvar. Hensikten med oppgaven er å bringe mer klarhet ...
  • Anvendelse av presisjonsvillkåret i oppkjøpsprosesser 

   Johannessen, Henriette; Møller-Holst, Arild Fernandez (Master thesis, 2023)
   Masteroppgavens tema er innsideinformasjon i oppkjøpsprosesser. Oppgaven skal belyse anvendelsen av presisjonsvilkåret i vennlige oppkjøpsprosesser. Vi tar utgangspunkt i perspektivet til utstedere på regulerte markeder. ...
  • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

   Padøy, Anders (Master thesis, 2023)
   Vi kommer i denne oppgaven til å se på årsaker til prisendringer ved hjelp av markedsmodellen for tilbud og etterspørsel. Videre vil vi ved hjelp av samme modell drøfte hvordan prisen på strøm har utviklet seg mellom 2020 ...
  • Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

   Helle-Andresen, Kristine (Master thesis, 2023)
   Stadig økende strømpriser i Norge får mye oppmerksomhet i media. I denne oppgaven ønsker jeg, med bakgrunn i finansteori fra Schillers The Microeconomy today, å gi en forklaring på hva som fører til prisøkning, for videre ...
  • Anvendt Økonomi for ledere- Bedrift og Marked 

   Poppe, Christian Koyama; Vikstøl, Thomas (Master thesis, 2023)
   Vi skal i denne oppgaven se nærmere på markedet for strøm. Først redegjøres det kort for strømmarkedet med fokus på Norge. Deretter forklares årsaker til prisendringer i strømmarkedet ved hjelp av tilbud og etterspørselskurver. ...
  • Bachelor thesis 

   Sandve, Sondre Bore; Hansen, Alexander Lundekvam; Tarberg, Even (Bachelor thesis, 2019)
   The notion of cross-organizational collaboration has started to play a central role in the global business world since the start of the 21st century. It is important for organizations within business clusters to establish ...
  • Bacheloroppgave - Key Account Management 

   Pedersen, Helene; Laiourate, Amir Bergheim; Foss, Jonas (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å ta for oss emne Key Account Management og hvordan det kan være med på å skape merverdi til bedriftens viktigste kunder. Vi har samarbeidet med Amedia, hvor vi har tatt utgangspunkt ...
  • Bacheloroppgave som studerer sammenhengen mellom miljø og økonomisk utvikling i lys av hypotesen om Miljø- Kuznets kurven i Kina. 

   Aarnes, Kaja Konopa; Slettehaug, Maria (Bachelor thesis, 2020)
   Helt siden 1970-tallet har Kina opplevd en enorm økonomisk vekst. Denne veksten har gitt alvorlige miljøkonsekvenser for kineserne, store deler av Kina sliter i dag med helseskadelig luftkvalitet og mangel på rent vann. ...
  • Bacheloroppgave Verdivurdering Lerøy Seafood Group ASA 

   Hammerseth, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy Seafood Group AS, og tilhørende aksjepris. Jeg har valgt å benytte meg av fundamental- og komparativ verdsettelsesmetode. I den ...
  • Bitcoin - fremtidens penger eller irrasjonell begeistring? 

   Ringdal, Mathias (Bachelor thesis, 2018)
   Bitcoin er en desentralisert kryptovaluta som ble introdusert i 2008 av den anonyme skaperen, eller gruppen av skapere, Satoshi Nakamoto. Denne oppgaven akter å drøfte Bitcoins rolle i verdensøkonomien og, som problemstillingen ...
  • Bitcoin og dagens pengesystem 

   Valråmoen, Anette Bruaset; Guddal, Arnold Nacuray; Bøe, Aleksander (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven ser vi på kryptovalutaen Bitcoin både som en pengeenhet og pengesystem, i forhold til sentralbanken og dagens pengepolitikk. Vi forsøker etter beste evne å sammenligne systemene med hverandre. Dette gjør ...
  • Bruk av robotisert prosessautomasjon (RPA) i Helse Vest IKT 

   Fosse, Emilie Bjørndal (Bachelor thesis, 2018)
   Helse Vest IKT AS er et heleid datterselskap av Helse Vest RHF og har som formål å bidra til en bedre helsetjeneste ved innovativ bruk av IKT løsninger. Dette gjøres for å forenkle pasienthåndteringen i vid forstand. De ...
  • Business plan for Oscars Pizza AS 

   Hellum, Ole (Bachelor thesis, 2020)
   Oscars Pizza is a small restaurant owned and operated by Nabeel Kadhim Diwan, located at Teaterplassen in Grønland, Oslo. The restaurant serves food to its own in-house customers, as well as to customers at neighbouring ...
  • Bærekraft i Circle K Norge 

   Nordfjord, Kristina Nordfjord (Bachelor thesis, 2019)
   I min bacheloroppgave ønsket jeg å knytte Circle K Norge og bærekraft sammen og se på hvilken betydning dette har for de ansatte. Problemstillingen ble dermed: Hvilken betydning har økt fokus på bærekraftig utvikling for ...
  • Can Asset Pricing Theory Explain the U.S. Stock Market Returns During the COVID-19 Pandemic? 

   Northug, Carl Oscar; Holgeid, Kjetil Andreas (Master thesis, 2021)
   The COVID-19 pandemic imposed high uncertainty to stock markets and prompted an unprecedented market reaction. This thesis investigates the suitability of asset pricing theory for explaining asset prices on U.S. stock ...
  • Domene Autoritet og SERP plassering 

   Birkeland, Michael (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har jeg sett på Domene Autoritet, hva det er og hvorfor bedrifter bør bry seg. Jeg har gjennomført regresjonsanalyser for å bevise korrelasjonen mellom Domene Autoritet og SERP rangering. Hensikten med ...