• Kostnadssyke i den norske økonomien 

   Sandvik, Henning Mork; Rødde, Jonas (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven studerer vi arbeidsproduktivitetsutviklingens p°avirkning p°a prisutviklingen, for °a se om det foreligger en kostnadssykdom i den norske økonomien. For °a undersøke denne sammenhengen tester vi to ...
  • Kravet til minste aksjekapital, jf. asl. § 3-1 (1) 

   Sandaker, Sebastian; Koi, Even (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven behandler kravet til minste aksjekapital for aksjeselskaper i Norge, jf. asl. § 3-1, og om aksjekapitalen bør reduseres. Det har på 2000-tallet vært en utvikling i EU, der land har redusert eller ...
  • Kreditfradrag etter skatteavtale og internretten 

   Lohne, Eirik (Master thesis, 2021)
   Fremstillingen undersøker påstanden om at den internrettslige kreditregelen har et videre anvendelsesområde enn i skatteavtalene. Videre undersøkes det om det er adgang til å benytte internrettslig kreditregel, når Norge ...
  • KREK: Minding your mines 

   Nygård, Jardar; Brødreskift, Kenneth; Zhang, Yin Yin; Kontny, Sandra Elisabeth (Bachelor thesis, 2010-08-18)
   This thesis presents the findings from an in-depth analysis of the Chinese market for environmental mining management, with the aim to explore the possibility to offer consulting and educational services in this market. The ...
  • Kritiske kvalitetsøyeblikk ved Trondheim Katedralskole 

   Sorokin, Andrey (Master thesis, 2021)
   Denne prosjektoppgaven i faget “Ytringsklima og ledelse” handler om ytringsklima i en kunnskapsbasert pedagogisk organisasjon (Trondheim Katedralskole). I denne oppgaven stiller jeg spørsmålet “Hva er kritiske kvalitetsøyeblikk ...
  • Kritiske suksessfaktorer i bærekraftige bygningsprosjekt 

   Sørbrøden, Mari; Sørfonn, Kine Malene (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tematikken rundt suksess innenfor bærekraftige bygningsprosjekt. Bakgrunnen for oppgaven baserer seg på et stort engasjement om å lære mer om en fremtidsrettet bransje i stadig endring ...
  • Kulturens rolle i hverdagsintegrering 

   Solheim, Reidun; Høstaker, Frida (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgaven tar for seg hverdagsintegrering i offentlige museum og scenekunstinstitusjoner. Bakgrunnen for temaet er Kulturdepartementets ønske om innspill fra kunst- og kulturvirksomheter sin innsats til ...
  • Kulturentreprenørens vei til egen institusjon 

   Bredvold, Ingrid (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven er skrevet som et siste selvstendig arbeid etter tre lærerike år på linjen Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI, våren 2018. Jeg har valgt å skrive om kulturelt entreprenørskap på scenekunstfeltet, ...
  • Kulturkapitalens bevegelser i vår tid 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkelen er basert på forfatterens nylige tiltredelsesforelesning som professor ved Handelshøyskolen BI. Den tar for seg noen av de overordnede endringer som har pågått i kulturfeltet de siste 20 årene. Disse endringene ...
  • Kulturpolitikk og lobbyisme: en case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet 

   Røyseng, Sigrid (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Lobbyismens betydning i norsk politikk har generelt fått liten forskningsmessig oppmerksomhet. I denne artikkelen undersøker jeg hva lobbyisme innebærer på det politiske beslutningstakere? Og representerer lobbyisme noe ...
  • Kultursektoren og kreativ næring i norsk økonomi: Et dedifferensieringsperspektiv på utviklingen 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen omhandler kulturlivets og kreativ nærings betydning for norsk økonomi. Internasjonalt fremheves sektorens økonomiske potensial, og den kultur- og næringspolitiske konteksten i Norge bidrar til et forsterket ...
  • Kultursektorens økonomi i Norge 2018 

   Westberg, Nina Buvik; Guldvik, Maria Køber; Erraia, Jonas; Gaustad, Terje; Gran, Anne-Britt (Research report, 2020)
   Menon Economics og BI:CCI har på oppdrag fra Kulturrådet gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018. Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og ...
  • Kundelojalitet hos Secret Edition Zoo 

   Svendsen, Anne Madeleine Lindblad (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler styrking av kundelojaliteten hos Secret Edition Zoo. Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan kan Secret Edition Zoo styrke sin kundelojalitet gjennom kundetilfredshet og gode ...
  • Kundelojalitet, kundetilfredshet og gode kunderelasjoner hos Advania 

   Løvås, Kristine; Gilje, Cathrine Larsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven handler om hvor mye kundelojalitet og kundetilfredshet har å bety for å opprettholde gode kunderelasjoner, samtidig skape nye og langsiktige kundeforhold. IT- markedet er et stort marked med mange konkurrenter ...
  • Kundens tilfredshet med tjenesteyter ved overholdelse eller brudd av sosial distansering i dagligvarehandelen 

   Andersen, Sara Christine Avseth; Eikseth, Aleksander Mathias; Sang, Danny (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i en periode hvor pandemien Covid-19 snudde opp ned på menneskers hverdagsliv. På grunn av pandemiens aktualitet ble formålet vårt å finne ut hvordan kundens tilfredshet med tjenesteyter ...
  • Kundeopplevelser fra et serviceperspektiv 

   Mikkelsen, Karoline (Bachelor thesis, 2023)
   Det er mulig å se på internett som en eneste stor tjeneste, hvor alle bedrifter her tilbyr ulike former for tjenester, slik som mulighet til kjøp, tilgang på informasjon og andre kundeservice-funksjoner. Internett bringer ...
  • Kunderelasjoner i bedriftsmarkedet 

   Halten, Turid Marie; Engan, Beate Hoem; Lian, Turid Korsnes (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med DNB Trondheim. Vi har tatt utgangspunkt i deres avdeling for små og mellomstore bedrifter (SMB markedet). Vi gjennomførte en undersøkelse som hadde til hensikt å få svar ...
  • Kunders deling av digitale atferdsdata: Muligheter og begrensninger gjennom blokkjedeteknologien 

   Silkoset, Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Ny teknologi kan potensielt endre maktforholdet for datadeling mellom bedrifter og kunder. Frem til nå har store, internasjonale konsern som Facebook, Amazon og Google gjennom sin teknologi utnyttet kundenes digitale ...
  • Kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia 

   Gjertsen, Anette; Aalbu, Kim (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med bedriften Cicelia AS. Oppgaven tar for seg kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia som ligger på Solsiden Senter i Trondheim. Butikken selger både klær og gaveartikler. Vi ...