Show simple item record

dc.contributor.authorAlsberg, Ola
dc.contributor.authorTjeldflåt, Therese Christina
dc.contributor.authorSteien, John Erik
dc.date.accessioned2019-10-03T07:21:54Z
dc.date.available2019-10-03T07:21:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619937
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractOppgaven tar for seg et prosjekt om bygging av et utskipningsanlegg for kalk i Verdal. Havneselskapet, et regionalt havneselskap i Trøndelag, er ansvarlig for prosjektet på oppdrag fra to bedrifter innen henholdsvis kalk og sement, omtalt som Kalkprodusenten og Sementprodusenten. Prosjektet estimeres å ferdigstilles ved utgangen av 2019. Ettersom prosjektet er i gjennomføringsfasen når vi skriver oppgaven, har vi avgrenset problemstillingen til: “Hvordan ble prosjektets nøkkelinteressenter håndtert frem til byggestart i henhold til Eskerod & Jepsens fasemodell?”. Aktørene som anses som nøkkelinteressenter er Kalkprodusenten, Sementprodusenten og kommunen. Håndteringen av dem ser vi i lys av en fasemodell av Eskerod & Jepsen (2013), som omhandler hvor, når og hvordan interessenter, og særlig nøkkelinteressenter, skal håndteres på en hensiktsmessig måte. Oppgaven trekker også inn interessentteorier fra Savage et al. (1991) og Difi (2017), og ser dem opp mot hverandre. Fellesnevnerne for teoriene er involvering. Vi har benyttet en kvalitativ metode bestående av dybdeintervjuer av prosjektledelsen og relevante representanter fra hver nøkkelinteressent. I resultatene kommer det frem at Havneselskapet ved hjelp av en reaktiv og pragmatisk tilnærming har involvert nøkkelinteressentene på en måte som samsvarer med hovedmodellen. Nøkkelinteressenthåndteringen i prosjektet bygger i stor grad på involvering av nøkkelinteressentene. Særlig oppdragsgiverne er tett involvert gjennom prosjektets styringsgruppe, som tilrettelegger for sterke integrerte relasjoner. Involveringen sees også i sammenheng med teorien om co-creation, og at alle nøkkelinteressentene har en felles interesse i prosjektet. Havneselskapets interessenthåndtering har blitt utført på en hensiktsmessig måte, og det kommer tydelig fram at alle nøkkelinteressenter sitter med en positiv oppfatning av hvordan de har blitt håndtert. Det kommer dog frem av analysene at det foreligger forbedringspotensiale i havneselskapets rutiner for interessentanalyser og planlegging av tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleInvolvering av nøkkelinteressenter før første spadetak : En undersøkelse av nøkkelinteressenthåndtering i tidlige faser ved bygging av et utskipningsanleggnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record