Now showing items 21-40 of 463

  • Kan ord gjøre en forskjell? 

   Stiansen, Berit; Nygård, Tove Volden (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven setter søkelyset på om ord kan gjøre en forskjell. Studien tar utgangspunkt i kronikken «Ord som motiverer» av Linda Lai fra 2015. Vi undersøker om lederens motiverende ord har stor betydning for ...
  • Har lederstil effekt på varsleratferd? 

   Gøbel, Mari Christine Nøring; Haarberg, Anne (Master thesis, 2017)
   Forskning innen ledelse har vært opptatt av hva som bidrar til indre motivasjon, og lojale ansatte. Det har ikke manglet på beskrivelser av lederstiler, og disse har etter hvert blitt inndelt i konstruktive og destruktive ...
  • Kvinner lar seg ikke "pille på nesen"! 

   Aasen, Ole Kjetil; Trymbo, Randi Lie (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne studien var å undersøke om ledernes verbalt uttrykte påvirkning kunne endre deltakernes egne forventninger (mestringstro), og den enkeltes fysiske prestasjoner. Det ble undersøkt om grupper som fikk ...
  • Hvilken betydning har opplevd kompetansemobilisering for prososial motivasjon, og i hvilken grad modereres dette av sosiale og økonomiske leder-medarbeiderrelasjoner? 

   Sjølie, Berit Stensbye; Dvergsdal, Beatrice (Master thesis, 2017)
   Hensikten med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom opplevd kompetansemobilisering og prososial motivasjon. I tillegg ønsket vi å se om sosial leder-medarbeiderrelasjon (SLMX) og økonomisk leder-medarbeider ...
  • Prosjektoppgave i Human Resource Management 

   Høyum, Connie Helen; Strømberg Killi, Celine (Master thesis, 2017)
   I oppgaven forsker vi på hvorvidt selvbestemmelsesteori stemmer overens med arbeidshverdagen slik de ansatte selv opplever den i en kunnskapsbedrift for mat og drikke. Vi har sett på mønstre og individuelle forskjeller ...
  • Arc'teryx og de 7 dødssynder 

   Flamme-Larsen, Siri Therese (Master thesis, 2017)
   Prosjektoppgaven er en innlevering på et avsluttende Executive Master of Management-program i Identitet- og merkevarebygging, ved Handelshøyskolen BI. Hensikten med oppgaven er å analysere merkevaren Arc'teryx sin bruk ...
  • Revelje for mestringstro 

   Kjærnes, Jørgen Mathias; Bjørlin, Petter Manfred (Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven utforsket vi relasjonen mellom tilbakemeldinger som oppleves som konstruktive, hyppige og umiddelbare, og subjektiv mestringsevne. Vi utforsket også i hvilken grad denne relasjonen lot seg moderere av ...
  • Verdivurdering av Höegh LNG Holdings Ltd. 

   Halvorsen, Julie Ba; Skamo, Cathrine (Master thesis, 2017)
   Vi har gjort en verdivurdering av Höegh LNG Holdings basert på offentlig tilgjengelige regnskapstall per 31. Desember 2016 og sammenlignet den med selskapets markedsverdi på børs, USD 805 mill, den 18 Mai 2017. Som ...
  • Påvirkning i et moralsk perspektiv 

   Abrahamsen, Lene Eriksen; Hovden, Astrid Thokle (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om bruk av påvirkningsteknikker relatert til moralsk identitet. Utgangspunktet er antakelsen om at høy identitet fører til mer bruk av myke enn av harde påvirkningsteknikker. Ved hjelp av validerte ...
  • Skattemessig behandling ved overdragelse av fiskerirettigheter 

   Andersen, Solfrid (Master thesis, 2018)
   Fisket er samfunnets felles ressurs. Fiskeressursene utgjør betydelige verdier og reguleres av det offentlige gjennom kvotesystemer. Det har opparbeidet seg et marked for omsetning av tildelte fiskerettigheter, som i dag ...
  • A study of IPOs in the Nordic markets between 2007 and 2017 – Are underwriting analysts’ recommendations outperforming or suffering from overoptimism? 

   Ødegård, Ida-Elise; Thompson, Vilde (Master thesis, 2018)
   This thesis presents a study of the credibility on underwriting analysts’ recommendations issued on 100 initial public offerings (IPOs) in the Nordic markets between 2007 and 2017. By following the methodology presented ...
  • Summarizing Customer Reviews: A New Way to Optimize eWOM for Better Purchasing Experience 

   Chen, Huan; Nikitina, Anastasiia (Master thesis, 2018)
   The prosperity of online shopping contributes to the explosive growth of eWOM. Customer reviews are considered as one of the most important types of eWOM. While assisting customers in forming comprehensive overviews of ...
  • Is there anybody alive out there? 

   Falchenberg, Sofia Hedman (Master thesis, 2018)
   Hva er den drivkraft som får enkelte ledere til å lykkes i å drive en virksomhet eller et prosjekt mot de virkelig store prestasjoner? De som starter fra ingenting og når helt til topps? Å lykkes stort avhenger helt ...
  • Prising av viderefakturering ved felles innkjøp ved konsernintern momsomsetning 

   Sandven, Vegard Rongved (Master thesis, 2018)
   Mange konsern sentraliserer innkjøpsfunksjonen gjennom et innkjøpsselskap for at tjenester skal tilpasses konsernets behov i sin helhet og at disse anskaffes på sentralt nivå før de viderefaktureres til andre selskap i ...
  • En studie av i hvilken grad norske internrevisjoner etterlever IIA standardens krav til forebygging og avdekking av misligheter 

   Skjelbred-Eriksen, Hege; Kvinge, Veronica S. (Master thesis, 2018)
   Formålet med oppgaven er å vurdere i hvilken grad norske internrevisjoner etterlever kravene i IIA standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon, knyttet til forebygging og avdekking av misligheter. Dette har vi ...
  • Skattefunnordningen 

   Haukeland, Jarle (Master thesis, 2018)
   Skattefunn har blitt en viktig finansieringsmåte for bedrifter som driver med forskning og utvikling (FOU). Alle bedrifter, med skatteplikt til Norge, som har et definert og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt ...
  • Kan en server etablere fast driftssted etter OECD art. 5 (1) 

   Starberg, Wenche (Master thesis, 2018)
   For at en server skal kunne etablere fast driftssted etter definisjonsbestemmelsen i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (1) er det flere vilkår som må være oppfylt. I OECDs kommentarer til artikkelen er det gitt nærmere ...
  • Endelig tap ved grenseoverskridende konsernbidrag 

   Petersen, Hildeborg Cathrine (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven har som mål å belyse regelverket og problematikken som ligger i det å yte konsernbidrag fra norsk mor til utenlandsk datter med underskudd. Ytelse fra norsk mor til utenlandsk datter med underskudd har ...
  • Ahmad Shah Massoud : un nuove principe me kathará chéria? 

   Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
   Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Ledelse; makt og mening ved Handelshøyskolen BI. Undertittelen på denne oppgaven er Un nuove principe me kathará chéria? Dette er en sammenstilling av italiensk og gresk og ...
  • Sosial identitet til ulike profesjonsgrupper - en utfordring for politiet? 

   Henriksen, Morten Aas (Master thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om kategoriene, akademiker og politiutdannet, oppfattes som sosiale identiteter i PST og om identitetene gir grunnlag for mulige konflikter i organisasjonen. Forskning på akademikere ...