Now showing items 736-755 of 817

  • Uniprint AS : Rekruttering og kompetanseinnhenting i gründerbedrifter i vekst 

   Birkeland, Kristine Skaalvik; Jensen, Ida Kristin; Heggdal, Karoline Ytre-Arna (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss utfordringer knyttet til innhenting av kompetanse og rekruttering for gründerbedrifter i overgangen mellom oppstart og vekst. Formålet med oppgaven er kartlegge hvordan profilerings- ...
  • Unormal avkastning ved annonsering av fusjoner og oppkjøp på Oslo Børs 

   Sunnerlöf, Viktor Erik Markus; Ahmed, Junaed; Boström, August Nils Ask (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven undersøker og måler annonseringseffekter i aksjekursene hos norske selskap som resultat av annonsering av fusjoner og oppkjøp. Dette skjer gjennom en begivenhetsstudie der vi analysert aksjeprisene på ...
  • Usikkerhetsstyring hos Logit Gruppen 

   Walseth, Christine Sand; Nilsen, Martin Bade; Strand, Lene Hansen (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Bacheloroppgaven handler om usikkerhetsstyring i systemutviklings- og leveransebedriften Logit Gruppen. Oppgaven ble gjennomført våren 2012 som en kvalitativ undersøkelse i et utvalg av Logit Gruppens prosjekter. Vi har ...
  • Ustrukturerte jobbintervjuer og førsteinntrykkets rolle 

   Gundersen, Stine Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne oppgaven er rekruttering. I denne oppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom strukturen på jobbintervjuer og effekten av førsteinntrykket. Forskning på området sier at strukturerte intervjuer er best ...
  • Utbygging Møre AS : Jøritunet borettslag 

   Spillum, June Serine; Solvik, Eivind Ulseth; Gråwe, Line Therese (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vi har i denne oppgaven sett nærmere på Utbygging Møre AS, et prosjekteringsfirma som utfører bolig- og hytteprosjekter i området rundt Kristiansund. Prosjektet vi tar for oss i denne oppgaven, Jøritunet borettslag var et ...
  • Utfordringer ved implementering av Beyond Budgeting 

   Abdi, Hisham Mohamed; izadeh, Mahdi; Lunde, Sindre Djupevik (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens formål er å undersøke hvilke faktorer som kan hindre en implementering av Beyond Budgeting i SR-Bank. Fremgangsmåten vi har valgt for å besvare problemstillingen har vært ved en induktiv tilnærming, hvor vi har ...
  • Utvikling av langvarige kunderelasjoner 

   Jæger, Kristine Bøasæter; Bekken, Marianne (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vår bacheloroppgave er skrevet i samarbeid med BEWI produkter AS, og dreier seg om relasjonen bedriften har med sine tre største kunder. BEWI produkter AS produserer og selger EPS-kasser til laksenæringen. Vi har kommet ...
  • Valget av valutakursregime med hensyn på prisstabilitet: en empirisk analyse av inflasjon og inflasjonsvolatilitet i Norge og Danmark 

   Riksheim, Isak Nygårdsmoen (Bachelor thesis, 2019)
   Det er en tydelig konsensus blant forskere og økonomer om at høy og volatil inflasjon fører med seg en rekke kostnader for et samfunn. Flere og flere land har siden 90-tallet innført inflasjonsmål for pengepolitikken og ...
  • Valuation Norway Royal Salmon 

   Hove, Julian (Bachelor thesis, 2021)
   This bachelor thesis is a valuation of the Norwegian fish farming firm, Norway Royal Salmon (NRS). The purpose is to estimate the fundamental value of NRS’ equity and their fair value per share. The fish farmers in ...
  • Valuation of Norway Royal Salmon ASA 

   Lachonius, Andreas (Bachelor thesis, 2017)
   In this bachelor thesis, I have performed a valuation of Norwegian Royal Salmon ASA (NRS). The problem statement in the thesis is defined as: ‹‹What is the fundamental value of a share in NRS, traded at the Oslo Stock ...
  • Valuation of Norwegian Property ASA 

   Gulbrandsen, Hans Olav (Bachelor thesis, 2021)
   Norwegian Property ASA was established in 2006 with the goal of having an extensive and liquid portfolio of commercial real estate. The company is today considered to be dividend-driven with a goal of paying 30-50% of its ...
  • Valuation of XXL ASA 

   Bahadin, Mohammed (Bachelor thesis, 2023)
   I have performed a valuation for the XXL ASA company in this thesis. My research question has been about finding the company's fundamental value and suggesting to a fictive investor whether to buy, sell or hold the shares ...
  • Vareplasseringens effekt på kundeatferd 

   Johansen, Vilde Aas; Holtekjølen, Andrea (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg produktplassering av varer foran kassaområdet i detaljvarehandelen. Temaet vareplassering er godt forsket på i dagligvarehandelen, men vi ønsker å teste om denne forskningen også gjelder ...
  • Veien mot suksess 

   Bergli, Hanne Kristin; Neerland, Michael; Løseth, Lise Marie Strand (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven tar for seg temaet kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer som bidrar til suksess for arrangementsprosjekter og har tatt for oss arrangementet NLD som arrangeres i regi ...
  • Veien til god interessentledelse 

   Andersen, Simen Esbjørnsen; Fagerhaug, Erlend Sødal; Hansen, Kim Kristian Frøseth (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøker vi hvordan Statens vegvesen leder interessenter, gjennom følgende problemstilling: Hva gjorde Statens vegvesen for å sikre samarbeidsvillige eksterne interessenter i vegprosjektet E6 ...
  • Vekst i små bedrifter : intensjoner, evner og muligheter i markedet 

   Kihle, Mira Marthine; Fjeld, Haakon Dammen (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne Bacheloroppgaven i Bedriftsutvikling for SMB ble skrevet våren 2013 i samarbeid med en nyoppstartet marketingbedrift som oppdragsgiver. Tidlig i semesteret hadde vi innledende møter med Markets AS der vi diskuterte ...
  • «Vekstmirakelet Botswana» 

   Hatletveit, Joakim Solheim (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven søker å undersøke hvilke faktorer som kan ha vært medvirkende til Botswanas relativt høye BNP-per innbygger. I regionen hvor Botswana befinner seg er de fleste land betegnet som «utviklingskatastrofer», ...
  • Velg de rette ordene: En studie om konverterings- og kostnadsegenskaper ved norske søketermer på Google Search Ads 

   Mariani, Caterina (Bachelor thesis, 2021)
   Betalt søk spiller en stadig viktigere rolle innenfor varehandel, særlig fordi det ligger tett kundens beslutningsprosess. Dette annonseringsverktøyet er ikke kun et rent tillegg til markedsføringsmiks, men heller et ...
  • Verdi kan måles i så mye mer enn kroner og ører 

   Myren, Ole Kristian; Gundersen, Pål; Moen, Morten Mørch (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Formålet med oppgaven har vært å se på totalentreprenøren NB Gruppes («NB Gruppen») virksomhet, herunder NB Gruppens behov for å skape økt opplevd verdi for produktene og tjenestene NB Gruppen leverer. Målet har vært å ...
  • Verdivurdering av Aidcom AS 

   Gauer, Rolf Christian Risstad; Aronsen, Katrine; Hjelmeland, Marianne (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne bacheloroppgaven forsøkt å finne verdien av selskapet Aidcom. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av egenkapitalen for Aidcom AS?” For å få et bedre bilde av hvordan den fremtidige utviklingen til ...