• Konsekvenser av jobbusikkerhet. En analyse av forholdet mellom opplevd jobbusikkerhet og konsekvenser på holdninger. 

   Skarbø, Lene (Bachelor thesis, 2016)
   I et stadig mer konkurranseutsatt og uforutsigbart marked gjennomfører organisasjoner ulike strategier for å tilpasse seg de endrede forholdene slik at konkurransedyktigheten opprettholdes. Disse tilpasningsstrategiene ...
  • KUNSTIG INTELLIGENS I REKRUTTERING : Et fokus på mennesker med lettere psykiske lidelser 

   Okkenhaug, Karianne Garmager; Andersen, Mari Dahl (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne studien er å undersøke forholdet mellom mennesker og kunstig intelligens i rekruttering, knyttet til mennesker med lettere psykiske lidelser. Studien er gjennomført som et eksperiment, der respondentene ...
  • Kunstig intelligens, men ikke kunstig moral? 

   Kjenes, Eivind Hundven; Naustdal, Anders (Bachelor thesis, 2018)
   I oppgaven tar vi for oss menneskets oppfatning av moral, og i hvilken grad vi tilegner en kunstig intelligent programvare evnen til å handle moralsk riktig. Det er gjort særdeles få studier innenfor dette området. For ...
  • Kunstig- og menneskelig intelligens i personellseleksjon 

   Levanger, Åse; Andersen, Solveig; Aam, Elisabeth Roseth (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan populasjonen reagerer på en beslutning tatt i forbindelse med personellseleksjon. Først vil vi ta for oss relevante teorier og forskning knyttet til temaet kunstig i ...
  • Menneskers intuisjoner om asymmetriske leder-medarbeider dyader der den ene parten i hemmelighet misliker den andre 

   Lager, Magnus; Kalsaas, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke menneskers intuisjon rundt en asymmetrisk leder-medarbeider relasjon, der den ene parten i hemmelighet misliker den andre. For å gjøre dette ble det utført et eksperiment med ...
  • Mobbing i norsk arbeidsliv 

   Sævareid, Iselin; Tveit, Karia; Skjelvan, Ina Kolle (Bachelor thesis, 2018)
   Mobbing er et alvorlig problem i dagens samfunn. Temaet har mest fokus på barn og unge, men det er ingenting som tilsier at det slutter ved voksenlivet. Målet med denne bacheloroppgaven er å sette fokus på et tema som ...
  • Mobbing på arbeidsplassen En eksperimentell studie mellom policy og alvorlighets vurderinger 

   Blakstad, Mads Duedahl; Tveranger, André (Bachelor thesis, 2021)
   I en undersøkelse gjort i juni 2020 kom det frem at 88 % er tilfredse med jobben, mens 2 % var utsatt for mobbing eller plaging av overordnet eller arbeidskollegaer. 32 % opplevde et dårlig forhold mellom ansatte og ...
  • Motivasjon og sosial elskverdighet i ansettelsesbeslutninger 

   Olsen, Hannah Brooke; Olsen, Kine Ringkjøb; Strand, Elisabeth Sæbøe (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan motivasjon og sosial elskverdighet spiller inn på ansettelsesbeslutninger. For å finne ut av dette har vi utført et eksperiment hvor 261 respondenter, i fulltidsarbeid, ...
  • Onboarding - integrering av nyansatte i kunnskapsbaserte virksomheter 

   Borgersrud, Kirstine Moe; Hauge, Malin Josefina; Heidenstrøm, Henrik Refstad (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens hensikt er å sette lys på hvordan ulike kunnskapsbaserte virksomheter bruker onboarding som et virkemiddel, til å integrere de nyansatte. Problemstillingen er dermed formulert slik: Hvordan integreres nyansatte ...
  • Organisasjonssosialisering - ansattes holdninger til å finne sin plass i organisasjonen 

   Hjelle, Viktoria Kirstine (Bachelor thesis, 2018)
   Denne studien undersøker betydningen organisasjonssosialisering har for ny-ansatte. De sosialpsykologiske variablene jobbtilfredshet, opplæring, rolleklarhet og kollegastøtte blir vektlagt og deretter knyttet opp mot ...
  • Psykisk helse fra lederperspektiv 

   Søreide, Anna Kaia; Svendsen, Jeanett (Bachelor thesis, 2021)
   Forskningsprosjektet tar for seg hvordan man kan fasilitere psykisk helse fra et lederperspektiv, og ser på hvilke tiltak eller metoder som har innvirkning på sykefravær. Det er innhentet teori og forskning om omfanget ...
  • Relasjoners påvirkning på indre motivasjon 

   Alvern, Elisabeth Ruud (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgavens tema er relasjoner og indre motivasjon blant deltidsansatte studenter. Relasjonene som blir undersøkt er både sosiale og økonomiske relasjoner mellom leder og medarbeider, samt relasjonen medarbeiderne seg ...
  • Roboter som hater/favoriserer kvinner 

   Kloven, Kristine Goa; Wenaas, Thea; Kulien, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg tematikken rundt bruken av kunstig intelligens i rekrutteringsprosessen, samt publikums reaksjoner ved bruken av kunstig intelligens. Det har blitt utført et eksperiment med 122 respondenter. ...
  • Sosial ønskverdighet innenfor arbeidsmotivasjon 

   Hansson, Marie Aasrud; Braathen, Anniken (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det foreligger sosial ønskverdighet innenfor ulike typer motivasjon, og om jobbsøkere som avslører ulike typer motivasjon fremstår som mer eller mindre attraktive. Oppgaven ...
  • Sosial ønskverdighet og motivasjon 

   Voll, Kari Helene Ellefsen; Håranes, Elise Erfjord (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgavens formål er å studere hvilken grad av sosial ønskverdighet det finnes innen de ulike motivasjonstypene. Dette ble gjennomført som et forskningsprosjekt der vi sendte ut en undersøkelse til respondenter i ...
  • Stoler vi mer på menneskers intuisjon dersom de beskriver seg selv som intuitive? 

   Haugland, Cecilie; Andresen, Karoline (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke om vi stoler på andre menneskers intuisjon dersom de beskriver seg selv som intuitive. Gjennom en historisk tidslinje, tar eksisterende teori om intuisjon for seg både intuisjon som ...
  • Tilfredshet ved egen lønn og motivasjon 

   Forstrønen, Sophie Boye; Fleten, Hannah (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om motivasjonen til ansatte blir påvirket av hvor tilfreds man er med egen lønn. For å gjøre dette ble det utført et eksperiment med 128 deltakere, hvor alle deltakerne var ...
  • Ustrukturerte jobbintervjuer og førsteinntrykkets rolle 

   Gundersen, Stine Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne oppgaven er rekruttering. I denne oppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom strukturen på jobbintervjuer og effekten av førsteinntrykket. Forskning på området sier at strukturerte intervjuer er best ...